U našem glosaru možete pronaći sve važne pojmove na temu transporta. Informišite se sada!

A

 • ADR

  ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

  Radi se o međunarodnom sporazumu o transportu opasnih materija u drumskom saobraćaju.
 • AÖSp

  AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen (Opšti uslovi austrijskih špeditera)  Opšti uslovi austrijskih špeditera (AÖSp) primenjuju se po dogovoru. Ovi uslovi između ostalog regulišu pravni odnos između nalogodavca i špeditera kao i odgovornosti špeditera.

B

 • Berza utovara

  Na berzi utovara se (najčešće online) trguje tovarima i transportima i to između ponuđača tereta i ponuđača utovarnog prostora.

C

 • CMR

  CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

  CMR predstavlja konvenciju o ugovorima o međunarodnom prevozu robe u drumskom saobraćaju. Odredbe CMR-a su obavezujuće za primenu između svih ugovornih zemalja u prekograničnom drumskom prevozu robe.
 • Code of Conduct

  "Code of Conduct" ili "kodeks ponašanja" predstavlja zbir poželjnih obrazaca ponašanja u raznim situacijama i okolnostima, a preduzeća se najčešće dobrovoljno obavezuju da će ih se pridržavati.
  Grupacija WALTER GROUP razvila je sopstveni Code of Conduct, koji našim saradnicima i rukovodiocima služi kao smernica prilikom donošenja odluka i obavljanja delatnosti.  Code of Conduct (PDF)

 • CONNECT

  CONNECT je naš web portal namenjen klijentima, preko kojeg se nalozi mogu obrađivati jednostavno klikom miša. Dodatne funkcije: pregled aktuelnih naloga i prosleđivanje dodatnih korisnih informacija: Demo

  CONNECT

E

 • EN 12642 XL

  EN 12642 XL je pojam iz oblasti učvršćivanja tereta. Ovde se radi o evropskom standardu za pojačane nadgradnje vozila. Nadgradnje označene sa XL kôdom ispunjavaju ovaj standard (pojačana nadgradnja). Sve LKW WALTER-ove prikolice, koje se koriste za kombinovani transport, poseduju standard EN 12642 XL.
 • EURO klase (2,3,4,5,6)

  EURO 2, 3, 4, 5 ili 6 označavaju različite klase kamionskih motora sa niskom emisijom buke i štetnih tvari.
  LKW WALTER pojačano angažuje transportne partnere koji raspolažu sa vozilima od EURO klase 4 naviše.

F

 • FTL

  FTL je engleska skraćenica za "Full Truck Load" (pun/kompletan utovar).

G

 • GREEN transport

  "GREEN transport" je brend kompanije LKW WALTER, koji predstavlja sve aktivnosti koje se odnose na smanjivanje emisije štetnih tvari prilikom transporta.  GREEN transport

 • GZA

  GZA = Grundlagen der Zusammenarbeit (Osnove saradnje)
  Oni su temelj buduće saradnje sa našim transportnim partnerima.

I

 • Incoterms

  Incotermi (International Commercial Terms) su standardizovane međunarodne trgovačke klauzule. Njih sastavlja i izdaje međunarodna Privredna komora (aktuelni su: Incoterms 2010). Ugovorne strane (prodavac, kupac) u nekom trgovačkom poslu mogu da ugovore neku od klauzula Incoterma. Pomoću tih Incoterma regulišu se suštinske obaveze prodavca i kupca, naročito prenos rizika i troškovi isporuke između partnera u trgovačkom postupku.  Incoterms

 • ISO

  ISO = "International Organization for Standardization"

  LKW WALTER od 1992.g. poseduje Sertifikat za kvalitet prema standardima ISO 9001:2008, a od 2016.g. i Sertifikat za ekologiju prema standardima ISO 14001:2004.  ISO-sertifikat (PDF)

K

 • Kaiševi

  Kaiševi služe za učvršćivanje i obezbeđivanje utovarene robe.
  U principu razlikujemo kaiševe sa kratkim zupčastim mehanizmom za pričvršćivanje (zatezna sila oko 350 daN) i kaiševe sa dugačkim zupčastim mehanizmom za pričvršćivanje (zatezna sila oko 500 daN).
 • Koeficijent trenja µ

  Kad se teret nalazi na utovarnoj površini, nastaje trenje između tereta i poda prikolice, koje se izražava sa koeficijentom trenja. On služi za proračunavanje proklizavajuće sposobnosti robe i potrebne količine zateznih kaiševa.
 • Kombinovani transport

  Kako bi odvijanje transporta u što manjoj meri zagađivalo zivotnu sredinu a troškovi se sveli na minimum, u kombinovanom transportu se na najoptimalniji način kombinuju različite vrste saobraćaja - drumski, železnički i
  morski/rečni.

  • Železnica/brod za glavnu deonicu puta (ekološki prihvatljivo transportno
   rešenje)
  • Kamion za početnu i završnu fazu transporta (fleksibilna otprema i dostava)

  Kombinovani transport

 • Kombinovano učvršćivanje tereta

  Kod kombinovanog učvršćivanja robe kombinuju se elementi učvršćivanja čvrstim spajanjem oblika i učvršćivanjem tereta silom teže. Teret se, na primer, utovara uz čeoni zid pa se pomoću zateznih kaiševa tako zateže, da se uspostavi spoj oblikom i silom teže. U praksi je ovo jedan od načina koji se često koristi kod učvršćivanja tereta.
 • Kompletni utovar

  Kod punog utovara radi se o kompletnom kamionskom utovaru, koji je namenjen samo jednom primaocu. Međunarodni termin za ovakvu vrstu utovara je "FTL"- Full Truck Load.
 • Korito za prevoz kotura

  Limeni i čelični koturi nazivaju se i „coils“. Kako bi se ti koturi (koji mogu biti teški i do nekoliko tona) mogli bezbedno utovariti/istovariti, potrebno je ili odgovarajuće pakovanje (postolje), ili prikolica sa koritom za prevoz kotura.
  Korito je udubljenje u podu prikolice, koje može da se zatvori, dužine od 5 do 8,5 m. Kad je korito zatvoreno, u ova vozila može se utovarati i bilo koja druga vrsta robe.  Vozni park poluprikolica preduzeća LKW WALTER

L

 • LOADS TODAY

  LOADS TODAY, vodeća evropska berza kompletnih utovara, predstavlja internetsku platformu preduzeća LKW WALTER, namenjenu transportnim partnerima.
  Suštinska prednost platforme LOADS TODAY je u tome, da transportni partneri preduzeća LKW WALTER na platformi LOADS TODAY mogu pronaći isključivo kompletne utovare, kod kojih je LKW WALTER naručilac i platilac.  LOADS TODAY

 • LTL

  LTL je engleska skraćenica za "Less than Truck Load" (delimični utovar)

M

 • Model kružne ture

  Kod modela kružne ture naši transportni partneri stalno su na putu između dve zemlje (npr., Nemačka - Francuska - Nemačka).

O

 • Onlajn porudžbina

  Rezervacija naloga preko našeg online portala za klijente CONNECT.  Vidi i CONNECT.

P

 • PPE

  PPE = Personal Protective Equipment (Lična zaštitna oprema)

  Sledeći znakovi obaveze propisuju stalnu upotrebu lične zaštitne opreme: zaštitna kaciga (EN 397), zaštitne naočare (EN 166/EN 166-3), štitnici za uši (EN 352), odeća koja pokriva telo, signalni prsluk (EN 471), radne rukavice (EN 388) i zaštitne cipele s čeličnim kapicama (EN 20345 S1)  Lična zaštitna oprema (LZA), video klipovi

S

 • SHEQ

  SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

  LKW WALTER je 2005.g. objedinio sledeće oblasti - bezbednost/zdravlje, ekologiju i kvalitet. Security Management je uveden 2008.g. Od tada su navedene temei objedinjene pod pojmom SHEQ.  SHEQ-rukovodstvo

 • Short Sea Shipping


  Short Sea Shipping (međuobalno povezivanje) označava transport robe morem unutar jednog kontinenta. Za LKW WALTER to je jedan od mogućih načina transporta u kombinovanom saobraćaju.
 • SQAS

  SQAS = Saftey & Quality Assessment System

  SQAS-ocenjivanje je sistem koji je razvio CEFIC, "European Chemical Industry Council" (Vrhovno udruženje evropske hemijske industrije).
  To ocenjivanje se obnavlja svake 3 godine, i ono služi kao alat za jedinstveno kvalifikovanje stepena kvaliteta, bezbednosti (zaštita ljudi i materijalnih dobara), ekološkog ponašanja, kao i CSR-mere u oblasti transporta i logistike.
  LKW WALTER je još 1995. godine prvi put bio ocenjen po SQAS-sistemu.

T

 • Traking poluprikolica

  Pod trakingom poluprikolica podrazumevamo početnu i završnu fazu u okviru kombinovanog saobraćaja t.j. vuču poluprikolica preduzeća LKW WALTER od mesta utovara do terminala kombinovanog saobraćaja/luke odnosno od terminala kombinovanog saobraćaja/luke do mesta istovara.

U

 • Učvršćivanje čvrstim spajanjem oblika

  Učvršćivanje čvrstim spajanjem oblika je jedan od načina za učvršćivanje tereta.

  Kod učvršćivanja robe čvrstim spajanjem oblika, roba se tovari direktno i bez praznih međuprostora do same granice utovarnog prostora (čeoni zid, bočni zid, šipke, itd).
  Utovar čvrstim spajanjem oblika u kombinaciji sa XL-prikolicom smatra se jednim od najefikasnijih načina za učvršćivanje tereta.

 • Učvršćivanje silom

  Učvršćivanje silom je jedan od načina za učvršćivanje tereta.

  Kod učvršćivanja robe silom teže prema podlozi, povećava se sila trenja, čime se postiže bolja učvršćenost tereta.

  To se postiže npr. vezivanjem zateznim kaiševima.

W

 • WAB

  WAB = Wechselaufbau (izmenjivi sanduci)

  Izmenjivi sanduci se uglavnom koriste u kombinovanom saobraćaju - "železnica/drum".
  Izmenjivi sanduci iz našeg sopstvenog voznog parka zadovoljavaju pooštrene kriterijume za učvršćivanje tereta. (Provera shodno standardu EN 12642 XL). Trenutno je u upotrebi preko 200 ovakvih sanduka.  Vozni park poluprikolica preduzeća LKW WALTER

X

 • XL-prikolice

  Zbog načina svoje konstrukcije, XL-prikolice u odnosu na standardne prikolice omogućavaju mnogo efikasnije učvršćivanje tereta - npr., pojačani čeoni zidovi, 4 brave za zabravljivanje vrata, pojačane bočne cerade, min. 32 bočnih letvi, čvršća izrada i pojačane bočne cerade.

  Naša sopstvena flota sastoji se isključivo od XL-prikolica.  Pogledati i EN 12642 XL.

^ - Top

Ova web-stranica koristi cookies kako bi Vam osigurala najbolje moguće korisničko iskustvo. Korišćenjem web-stranice pristajete na memorisanje cookiesa. Dodatne informacije naći ćete na sajtu: Uslovi korišćenja